Vnitřní řád ZKO č. 176 Hostivice

Vnitřní řád

Českého kynologického svazu ZKO Hostivice – 176

 

Vnitřní řád Základní kynologické organizace Hostivice č. 176 IČ: (dále jen ZKO)

Základní ustanovení

Vnitřní řád ZKO se řídí stanovami Českého kynologického svazu z. s.

IČ svazu 00550019 schválenými VII. sjezdem ČKS v Praze dne 6. 12. 2014

Člen ZKO je vázán stanovami ČKS a tímto vnitřním řádem.

Stanovy ZKO mohou být změněny jen na členské schůzi, kde se pro jejich změnu vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO, svolává ji výbor ZKO minimálně 1x ročně.

Pozvánka na členskou schůzi bude členům ZKO doručena nejpozději 21 dní před konáním členské schůze na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, bude vyvěšena na  internetových stránkách ZKO Hostivice http://zkohostivice.cz/category/aktuality/ a na nástěnce na cvičišti ZKO.

Členská schůze volí jmenovitě členy výboru dle volebního řádu a volí kontrolní orgán tajným hlasováním.

Vedení ZKO 

Správním orgánem klubu je tříčlenný Výbor klubu, který je volen na volební členské schůzi. Výbor začíná fungovat okamžikem svého zvolení a jeho mandát je pětiletý.

Členem výboru se může stát jen člen klubu starší 18ti let, který do něj dobrovolně kandidoval a byl zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě, že člen výboru během roku složí svou funkci, může výbor pracovat i ve dvou členech. Pokud dojde ke snížení počtu členů výboru na méně než dva, svolá se mimořádná členská schůze.

Funkci ve výboru lze složit pouze písemně nebo e-mailem k rukám některého ze zůstávajících členů výboru. Schůze výboru jsou svolávány dle potřeby předsedou výboru, nejméně však 1x ročně.

ZKO  zastupuje pověřený člen výboru ZKO samostatně.

 

Přijetí člena     

 • Uchazeč o členství po podání přihlášky je člen „čekatel“ po zaplacení příspěvků 1.200 Kč na ½ roku bez nároku na vrácení. Účastní se výcviku jako běžný člen, má právo užívat cvičební plochu a pomůcky. Povinná je odpracovaná ½ brigádnických hodin jako „čekatel“, po splnění těchto podmínek, se „čekatel“ může ucházet o běžné členství vždy k 1.7. (800,- ½ roku) a 1.1. (1.500,- roční)
 • Za člena ZKO může být přijat jen ten, kdo podá Výboru vyplněnou a podepsanou přihlášku do ZKO  (v případě členů mladších 18ti let musí přihlášku do ZKO podepsat zákonný zástupce).
 • Za hostujícího člena ZKO může být výjimečně přijat jen ten, kdo je členem ČKS prostřednictvím jiné ZKO či jiné organizace – důkaz v podobě členského průkazu ČKS s vylepenou aktuální roční známkou předloží spolu s žádostí o přijetí k hostování.
 • O přijetí za člena rozhoduje výbor  ZKO  hlasováním – členem se žadatel stává v okamžiku přijetí, tj. ve chvíli, kdy pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina výboru
 • Rozhodnutí o zamítnutí přijetí člena nemusí výbor odůvodňovat.
 • Členství se automaticky prodlužuje do dalšího kalendářního roku okamžikem zaplacení členských příspěvků na další rok.

Ukončení členství   

 • Úmrtím člena
 • Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení (písemně nebo e-mailem k rukám některého z členů výboru).
 • Nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu, vyloučením člena.
 • Vyloučit člena lze při porušení povinností člena. Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat ke členské schůzi.

Povinnosti člena

 • Dodržovat stanovy ČKS a vnitřní řád ZKO.
 • Platit včas a řádně členské příspěvky v částce 1 500 Kč/rok, a to nejpozději do 30. 11. v hotovosti k rukám pokladníka nebo bankovním převodem na účet 196338029/0300. Členové výboru platí snížené členské příspěvky ve výši 350 Kč/rok. Mládež do 18 let a důchodci platí snížené členské příspěvky ve výši 800 Kč/rok, děti do 15 let platí členské příspěvky ve výši 350 Kč/rok. Hostující člen hradí příspěvek ve výši 1500 Kč/rok.
 • Spolu s členskými příspěvky uhradit zálohu na brigádnickou činnost ve výši 500 Kč/rok (1 brigáda / 250 Kč). V případě, že jsou brigády řádně odpracovány, převádí se tato částka na následující rok. Pokud brigády řádně odpracovány nejsou, tato záloha propadá ve prospěch ZKO a na další rok musí být složena nová záloha ve stejné výši. V případě ukončení členství bude záloha na žádost vrácena dle odpracovaných brigád v roce, ve kterém je členství ukončeno.
 • Řádně odpracovat (možno i v zastoupení) stanovené brigády. Termín brigád, stejně jako náplň brigád, jsou stanoveny Výborem ZKO v dostatečném předstihu a jsou oznámeny prostřednictvím e-mailu a facebookové stránky ZKO. Pro závažné důvody může výbor ZKO povolit odpracování brigády v náhradním termínu. Osvobození od brigádnické činnosti je možné podáním písemné žádosti Výboru, a to pouze z vážných důvodů. Výbor je povinen tuto žádost vyhodnotit a s výsledným rozhodnutím žadatele seznámit do 1 měsíce od jejího podání. Členové výboru a instruktoři výcviku nemají povinnost se brigád účastnit.
 • Pravidelně se podílet na údržbě cvičiště formou sekání trávy dle rozpisu zveřejněného na webu a na nástěnce. V případě nesplnění této povinnosti je člen povinen uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

Výhody člena

 • Člen starší 15ti let má právo spolurozhodovat o dění v ZKO hlasováním na členských schůzích, člen starší 18ti let může volit a být zvolen do výboru.
 • Člen má právo účastnit se všech druhů výcviku.
 • Člen má právo používat ve výcvikových hodinách k výcviku psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu, používat odkládací kotce.
 • Člen klubu má právo uveřejňovat své úspěchy, odkaz na vlastní www stránky a několik fotografií svého psa na stránkách ZKO.
 • Hostující člen má právo účastnit se členské schůze a případně vznášet návrhy, nemá právo hlasovat a být volen do výboru.

Provozní řád cvičiště

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště ZKO, je povinen řídit se tímto provozním řádem.

Účastníci výcviku mají povinnost:

 • Dodržovat pokyny instruktorů.
 • Mít očkovaného psa, nemocným psům je vstup do prostor cvičiště zakázán.
 • Mít psa zbaveného veškerých parazitů.
 • Při výcviku používat vhodné cvičební a výcvikové pomůcky.
 • Při úpravě výšky překážky je nutné vrátit vše do původního stavu.
 • Agresivní psi musí být opatřeni náhubkem po celou dobu pobytu na cvičišti.
 • Návštěvník cvičiště má povinnost uklízet výkaly po svém psu v prostorách cvičiště i okolo něj a v kotcích.
 • Zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 • Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod.
 • Mimo organizovaný výcvik mohou členové cvičiště využívat k individuálnímu výcviku poslušnosti. Vstup na cvičiště, kde je jiný cvičící je jen s upoutaným psem na vodítku.
 • V případě, že se sejde víc zájemců o výcvik, střídají se dle dohody nebo maximálně po 15 minutách.

Závěrečná ustanovení

ZKO se řídí podle vydaného „Statutu základních kynologických organizací

Českého kynologického svazu z. s.“ schváleného předsednictvem ČKS dne 26. září 2016 s platností od 15. října 2016

Schváleno členskou schůzí dne 19.3.2022