Vnitřní řád ZKO č. 176 Hostivice

Vnitřní řád

Českého kynologického svazu ZKO – Hostivice – 176

 

Vnitřní řád Základní kynologické organizace Hostivice č. 176 IČ: (dále jen ZKO)

Základní ustanovení

Vnitřní řád ZKO se řídí stanovami Českého kynologického svazu z. s.

IČ svazu 00550019 schválenými VII. sjezdem ČKS v Praze dne 6.12.2014

 

Člen ZKO je vázán stanovami ČKS a tímto vnitřním řádem.

Stanovy ZKO mohou být změněny jen na členské schůzi, kde se pro jejich změnu vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO, svolává ji výbor ZKO minimálně 1x ročně.

Pozvánka na členskou schůzi bude členům ZKO doručena nejpozději 21 dní před konáním členské schůze na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, bude vyvěšena na  internetových stránkách ZKO Hostivice http://zkohostivice.cz/category/aktuality/ a na nástěnce na cvičišti ZKO.

Členská schůze volí jmenovitě členy výboru dle volebního řádu a volí kontrolní orgán tajným hlasováním.

Vedení ZKO 

Správním orgánem klubu je tříčlenný Výbor klubu, který je volen na volební členské schůzi. Výbor začíná fungovat okamžikem svého zvolení a jeho mandát je pětiletý.
Členem výboru se může stát jen člen klubu starší 18ti let, který do něj dobrovolně kandidoval a byl zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě, že člen výboru během roku složí svou funkci, může výbor pracovat i ve dvou členech. Pokud dojde ke snížení počtu členů výboru na méně než dva, svolá se mimořádná členská schůze.

Funkci ve výboru lze složit pouze písemně nebo e-mailem k rukám některého ze zůstávajících členů výboru.
Schůze výboru jsou svolávány dle potřeby předsedou výboru, nejméně však 1x ročně.

ZKO  zastupuje pověřený člen výboru ZKO samostatně.

 

Přijetí člena     

 • Uchazeč o členství po absolvování školičky je člen čekatel, po zaplacení příspěvků 1.200,- Kč na ½ roku bez nároku na vrácení. Účastní se výcviku jako běžný člen, má právo užívat cvičební plochu a pomůcky. Povinná je odpracovaná ½ brigádnických hodin, po splnění těchto podmínek se čekatel může ucházet o běžné členství vždy k 1.7. a 1.1. kalendářního roku.
 • Za člena ZKO může být přijat jen ten, kdo podá Výboru vyplněnou a podepsanou přihlášku do ZKO  (v případě členů mladších 18ti let musí přihlášku do ZKO podepsat zákonný zástupce).
 • Za hostujícího člena ZKO může být výjimečně přijat jen ten, kdo je členem ČKS prostřednictvím jiné ZKO či jiné organizace – důkaz v podobě členského průkazu ČKS s vylepenou aktuální roční známkou předloží spolu s žádostí o přijetí k hostování.
 • O přijetí za člena (i hostujícího) rozhoduje výbor  ZKO  hlasováním – členem se žadatel stává v okamžiku přijetí, tj. ve chvíli, kdy pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina výboru.
 • Přestupující členové z jiné ZKO dle individuální dohody s výborem a výcvikářem.
 • Rozhodnutí o zamítnutí přijetí člena nemusí výbor odůvodňovat.
 • Členství se automaticky prodlužuje do dalšího kalendářního roku okamžikem zaplacení členských příspěvků na další rok.

 

Ukončení členství   

Členství končí:

 • Úmrtím člena
 • Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení (písemně nebo e-mailem k rukám některého z členů výboru).
 • Nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu, vyloučením člena.
 • Vyloučit člena lze při porušení povinností člena. Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat ke členské schůzi.

 

Povinnosti člena

Dodržovat stanovy ČKS, vnitřní řád ZKO. Platit včas a řádně členské příspěvky v částce 1 200,- Kč / rok, (alternativně 600,- Kč/rok mládež do 18let a studenti, 250,- Kč/rok děti do 15let). V případě hostujícího člena 1 200,- Kč/rok. Členové výboru platí snížené příspěvky 250,- Kč/rok.

 • Zaplatit členské příspěvky na další rok nejpozději do 30.11. k rukám pokladníka v hotovosti nebo na účet 196338029/0300
 • Řádně odpracovat (možno i v zastoupení) stanovené brigády podle zadání výboru nebo je na členské schůzi uhradit, a to částkou 500 Kč/brigáda odsouhlasenou členskou schůzí. Výbor ZKO nebo členská schůze může povolit odpracování (pro závažné důvody) v následujícím roce.
 • Pravidelně se podílet na údržbě cvičiště (sekání) dle rozpisu zveřejněného na webu a na nástěnce, v případě nesplnění této povinnosti bude členský poplatek zvýšen o 500,- Kč.

 

Výhody člena

 • Člen starší 15ti let má právo spolurozhodovat o dění v ZKO hlasováním na členských schůzích, člen starší 18ti let může volit a být zvolen do výboru.
 • Člen má právo účastnit se všech druhů výcviku.
 • Člen má právo používat ve výcvikových hodinách k výcviku psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu, používat odkládací kotce.
 • Člen klubu má právo uveřejňovat své úspěchy, odkaz na vlastní www stránky a několik fotografií svého psa na stránkách ZKO.
 • Hostující člen má právo účastnit se členské schůze a případně vznášet návrhy, nemá právo hlasovat a být volen do výboru.

 

Provozní řád cvičiště

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště ZKO je povinen řídit se tímto provozním řádem.

Účastníci výcviku mají povinnost:

 • Dodržovat pokyny instruktorů.
 • Mít očkovaného psa, nemocným psům je vstup do prostor cvičiště zakázán.
 • Mít psa zbaveného veškerých parazitů.
 • Při výcviku používat vhodné cvičební pomůcky.
 • Při úpravě výšky překážky je nutné vrátit vše do původního stavu.
 • Agresivní psi musí být opatřeni náhubkem po celou dobu pobytu na cvičišti.
 • Návštěvník cvičiště má povinnost uklízet výkaly po svém psu v prostorách cvičiště i okolo něj a v kotcích.
 • Zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 • Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod.
 • Mimo organizovaný výcvik mohou členové cvičiště využívat k individuálnímu výcviku poslušnosti. Vstup na cvičiště, kde je jiný cvičící je jen s upoutaným psem na vodítku.
 • V případě, že se sejde víc zájemců o výcvik, střídají se dle dohody nebo maximálně po 15 minutách.

 

Závěrečná ustanovení

ZKO se řídí podle vydaného „Statutu základních kynologických organizací

Českého kynologického svazu z. s.“ schváleného předsednictvem ČKS dne 26. září 2016 s platností od 15.října 2016

 

 

 

Platnost od 17.11.2018